Erfbelasting betalen? Aan u de keuze?!

Lees artikel


Overgangsrecht levensloopregeling

Lees artikel


Erfbelasting betalen? Aan u de keuze?!

Voor gezinnen met kinderen valt er nogal wat te kiezen als het gaat om het betalen van erfbelasting. Over het algemeen erven kinderen een erfdeel als één van de ouders komt te overlijden. De vrijstellingen voor de erfbelasting zijn voor partners 616.880 euro en per kind 19.535 euro.

De kinderen erven hun erfdeel vaak in de vorm van een geldvordering, die opeisbaar is als de langstlevende komt te overlijden.

Rekenvoorbeeld: man en vrouw hebben twee kinderen en een vermogen van 300.000 euro. De helft hiervan is de nalatenschap ter grootte van 150.000 euro. De langstlevende en de kinderen erven ieder 50.000 euro.

De erfdelen van de kinderen worden door de Belastingdienst gewaardeerd. Bij verouderde testamenten (vóór 2003) valt dit vaak fors ongunstiger uit dan in actuele testamenten. In bovenstaand voorbeeld zou dat kunnen betekenen dat de heffing 3.000 euro per kind zou bedragen, of totaal 6.000 euro. Met een aanpassing van het testament zou deze heffing kunnen worden voorkomen.

Er zijn veel verschillende soorten langstlevende testamenten (tweetrapsmaking, wettelijke verdeling, flex testamenten). Testamenten zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is mogelijk een testament te maken waarbij de partner zijn/haar erfdeel altijd kan vergroten tot het bedrag van de vrijstelling waardoor erfbelasting kan worden voorkomen tot een vermogen van ongeveer 1,2 miljoen euro.

Elke situatie is verschillend. Een nabestaandenpensioen heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de partnervrijstelling. Verder kan het fiscale voordelen hebben om de kinderen alvast een gedeelte te laten erven als één van de ouders komt te overlijden.

Laat eens een berekening maken voor uw specifieke situatie, dan kunt u zelf een weloverwogen keuze maken.

. . . terug naar boven


Overgangsrecht levensloopregeling

Kort geleden heeft de Belastingdienst het handboek loonheffingen online gezet. Daarin staan interessante standpunten met betrekking tot het overgangsrecht voor de afgeschafte levensloopregeling. Hoe het levenslooptegoed wordt afgewikkeld, hangt af van het tegoed op 31 december 2011 (inclusief aangegroeid, maar nog niet bijgeschreven rendement).

Is het levenslooptegoed op 31 december 2011 lager dan 3.000 euro, dan kan niet meer doorgespaard worden. Het tegoed valt in één keer vrij op 1 januari en daarover wordt belasting geheven. Er geldt een vrijstelling van 20% van het tegoed op 31 december 2011 als het vrijgevallen bedrag hoger is dan dit tegoed. Is het tegoed lager dan dat per 31 december 2011, dan is de vrijstelling 20% van dit lagere bedrag. Er bestaat recht op de levensloopverlofkorting voor zover dat niet al eerder is gebruikt.

Wie op 31 december 2011 een tegoed had van 3.000 euro of meer, heeft twee mogelijkheden. Óf hij kiest voor de mogelijkheid om door te sparen óf hij rekent in 2013 af.

Wie in 2013 niet afrekent, mag tot uiterlijk 31 december 2021 op de oude voet doorsparen. Er wordt alleen geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.

Bij afrekenen zijn er twee situaties mogelijk.

Ten eerste kunt u het hele tegoed in één keer opnemen in 2013. Is het uitgekeerde tegoed lager dan het tegoed op 31 december 2011, dan geldt een vrijstelling van 20% van het uitgekeerde bedrag. Is het uitgekeerde tegoed hoger dan het tegoed per 31 december 2011, dan is 20% van het tegoed per 31 december 2011 vrijgesteld. De rest is belast. Wel mag de nog niet gebruikte levensloopverlofkorting worden gebruikt.

Ten tweede kunt u het volledige tegoed in delen opnemen in 2013. De eerste delen zijn volledig belast. Als het laatste deel lager is dan het tegoed op 31 december 2011, dan is 20% daarvan vrijgesteld. Is het laatste deel hoger, dan is 20% van het tegoed op 31 december 2011 vrijgesteld en de rest belast. Er is recht op de levensloopverlofkorting die nog niet gebruikt is.

Tip: tot vlak voor de laatste uitkering kan nog gespaard worden in de levensloopregeling. U kunt dit gegeven gebruiken om de vrijstelling zo hoog mogelijk te maken. Als uw levenslooptegoed dat in 2013 uitgekeerd gaat worden lager is dan het tegoed op 31 december 2011 (bijvoorbeeld omdat u in 2012 uitkeringen hebt genoten), dan kunt u het nog aanvullen tot aan dit niveau. Daarbij moeten wel de oude spaarregels in acht worden genomen. Wordt er in 2013 volledig afgerekend, dan mag er na de laatste uitkering niet meer ingelegd worden in de levensloopregeling. Er is dan volledig afgewikkeld.

. . . terug naar boven


Invoering werkkostenregeling jaar uitgesteld

Staatssecretaris Weekers van Financiën stelt de invoering van de werkkostenregeling een jaar uit tot 1 januari 2015. Werkgevers krijgen nog een jaar de keus tussen de huidige afspraken over de belasting op vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en de nieuwe werkkostenregeling. Weekers wil de werkkostenregeling vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker maken voor het MKB.

Het doel is om het belastingvrij verstrekken van werkmiddelen eenvoudiger te maken en de bijbehorende administratieve lasten te verminderen. Volgens Weekers kan dat door de wetgeving in de loonbelasting beter te laten aansluiten bij hetgeen werkgevers in de praktijk als loon beschouwen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het gebruik van de werkkostenregeling afgelopen jaar licht is gestegen van 10 % afgelopen in 2012, naar bijna 20 % in 2013. Als er voldoende maatschappelijk draagvlak is, wil staatssecretaris Weekers de regeling verder vereenvoudigen. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel via een verkenning in kaart gebracht.

Om werkgevers en loonadministrateurs nu helderheid te bieden en straks voldoende voorbereidingstijd op eventuele wijzigingen van de regeling, verlengt de staatssecretaris het keuzeregime met een jaar tot 1 januari 2015.

. . . lees verder op Internet


Meer bescherming voor erfgenamen tegen onbekende schulden uit erfenis

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt erfgenamen tegemoet die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn.

Het gaat om de vraag hoe erfgenamen beschermd kunnen worden tegen schulden van de erflater. Volgens het huidige recht kan dat door beneficiair te aanvaarden. De erfgenaam voorkomt dat hij met zijn privévermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Hij verkrijgt namelijk alleen de goederen van de erfenis die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Je hoeft dus als erfgenaam nooit meer te betalen dan het vermogen dat jou is nagelaten. Zo kan bij het erven van een huis de erfgenaam voorkomen dat hij voor een eventuele restschuld van de woning met privévermogen moet instaan.

Toch kunnen mensen in de problemen komen. Het gaat om de situatie dat de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo'n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet hij deze met eigen geld betalen.

De staatssecretaris past de wet aan. Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen en een machtiging vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat zij niet met hun privévermogen hoeven in te staan voor onbekende schulden.

. . . lees verder op Internet


50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

Het kabinet wil een flinke eenmalige impuls op bedrijfsinvesteringen. Bedrijven kunnen in 2013 direct 50% van hun investering afschrijven, normaal is dat maximaal 20%.

In essentie wordt door deze maatregel pas later belasting over de winst betaald. Het doel van de hogere afschrijving is om bedrijven tijdelijk meer financiële armslag te geven voor het doen van investeringen en daarmee een bijdrage te leveren aan de binnenlandse economische groei. Daarnaast gaat Weekers samen met banken en institutionele beleggers onderzoeken hoe de Nederlandse export een extra steuntje in de rug kan worden gegeven. Veel grotere en kleinere Nederlandse bedrijven zijn als producent of toeleverancier betrokken bij producten die worden geëxporteerd. Doordat banken echter hun balansen opschonen, wordt het voor hen lastiger om tegen scherpe tarieven kapitaal beschikbaar te hebben voor de financiering van middel- en langetermijn exporttransacties.

. . . lees verder op Internet


Aanvullende vragen over het 6%-tarief bij renovatie

Er zijn nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd over het besluit waarin de tijdelijke BTW-verlaging voor renovatie van woningen is geregeld. Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 mag het verlaagde tarief van 6 procent worden toegepast in plaats van het normale tarief van 21 procent.

In de bijlage bij het besluit waren al veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd. De recente publicatie is daarop een aanvulling. De nieuwe vragen en antwoorden gaan onder andere over de arbeidskosten van het aanbrengen van tuinhekken, het leggen van bestrating door hoveniers en het aanbrengen van buitenzonwering.

. . . lees verder op Internet


Geen crisisheffing over opname uit levensloopregeling

Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit recent bekend gemaakt.

Weekers: "We stimuleren dat in 2013 gebruik gemaakt wordt van de levensloopregeling. Ik zal er daarom voor zorgen dat de crisisheffing zo vormgegeven wordt dat deze niet nadelig uitpakt voor diegene die in 2013 gebruik maken van de levensloopregeling."

. . . lees verder op Internet


Afmelden

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door dit kenbaar te maken middels het sturen van een mail aan ons kantoor. Klik hiervoor op een van de knoppen bovenaan deze nieuwsbrief.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.