Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet ook voor privévermogen?

Lees artikel


Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding

Lees artikel


Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet ook voor privévermogen?

Onlangs is er een uitspraak gedaan door de Rechtbank Breda op het gebied van de erfbelasting, die veel vragen oproept. Het zal nog wel enige tijd duren alvorens we antwoorden hebben.

Wat is het geval? Nederland kent voor de erfbelasting en het recht van schenking een zeer gunstige regeling als het gaat om bedrijfsopvolging. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd naar een nog gunstigere regeling.

Onder de huidige successiewetgeving is, als aan de voorwaarden wordt voldaan, de eerste miljoen euro vrij van belasting. Van het meerdere is 83% vrijgesteld. Deze gunstige regeling is in het leven geroepen in het belang van het voortbestaan van ondernemingen.

Op 13 juli 2012 heeft Rechtbank Breda een spraakmakende uitspraak gedaan in een zaak over deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De rechtbank heeft geoordeeld dat de beperking van deze faciliteit tot alleen ondernemingsvermogen onaanvaardbaar discriminerend is en dat verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen dezelfde gunstige behandeling moeten krijgen als verkrijgers van ondernemingsvermogen. Met andere woorden: de rechter vindt dat de Successiewet particulieren discrimineert ten opzichte van ondernemers.

Deze uitspraak roept, zoals gezegd, vele vragen op. Is deze uitspraak ook van toepassing voor het schenkingsrecht? Kan deze uitspraak ook worden toegepast voor vermogen dat nooit ondernemingsvermogen is geweest? Geldt deze uitspraak alleen voor de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit zoals deze geldt tot en met 2009 of ook voor de nieuwe bedrijfsopvolgingsfaciliteit die geldt vanaf 1 januari 2010?

Er zijn inmiddels over deze uitspraak van de Rechtbank Breda door de Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris. De vraag is of deze uitspraak beperkt blijft tot privévermogen (dat tot een onderneming heeft behoord) of dat dit ook geldt voor privévermogen dat geen ondernemingsvermogen is geweest of zal worden. Daarnaast is gevraagd hoe met ingediende bezwaarschriften zal worden omgegaan.

Inmiddels is op 22 november bekend gemaakt dat de Belastingdienst definitief de procedure massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting volgt. Een bezwaarschrift indienen is nu niet meer nodig. Als de Belastingdienst de zaak bij de rechter verliest, worden óók de aanslagen herzien van de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend. Dit geldt voor aanslagen die op 23 oktober 2012 nog niet definitief vaststonden. Zie voor meer informatie hierover het artikel aan de rechterzijde van deze nieuwsbrief.

. . . terug naar boven


Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding

Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn gelijk. Veel echtparen die onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, hebben daarin een periodiek verrekenbeding door de notaris laten opnemen. Met periodiek verrekenen wordt bedoeld dat men jaarlijks de besparingen van het afgelopen jaar (dat is het deel van beide inkomens dat resteert na betaling van de kosten van het huishouden) veelal 50-50 zal moeten verdelen. Het komt echter veel voor dat men die verdeling achterwege laat.

Een recent arrest van de Hoge Raad laat zien dat het aanbeveling verdient om wel periodiek te verrekenen. Dat kan overigens ook nog geschieden nadat men dat enkele jaren heeft overgeslagen.

Indien echter bij het einde van een huwelijk blijkt dat er geen uitvoering is gegeven aan het periodiek verrekenbeding, zal alsnog een verdeling moeten plaatsvinden en partijen zijn het dan vaak niet meer met elkaar eens, zodat de rechter er aan te pas moet komen. Zo ook in de uiteindelijk aan de Hoge Raad voorgelegde zaak. De Hoge Raad (en ook al het Hof) bepaalde dat in een dergelijk geval het vermoeden geldt dat dan het gehele vermogen, zoals dit is opgebouwd tijdens het huwelijk, gelijkelijk moet worden verrekend.

De situatie was als volgt: het huwelijk was gesloten in 1981, onder huwelijkse voorwaarden. Als onderdeel van deze huwelijkse voorwaarden was een jaarlijks verrekenbeding opgenomen. Dat werd echter gedurende het huwelijk niet nageleefd. De man richtte in 1986 een eigen BV op met 35.000 gulden. Diezelfde aandelen zijn in de loop der tijd fors meer waard geworden en zouden eigenlijk niet in de periodieke verdeling worden meegenomen (de waardestijging viel niet onder de te verdelen jaarlijkse besparingen). In 2007 bleek de waarde ongeveer 3 miljoen te zijn geworden. Als in 2010 wordt besloten tot echtscheiding, oordeelt het Hof en ook de Hoge Raad dat de volledige waarde van de aandelen nog wel moet worden verrekend. Gevolg was dat 50% van de waarde van de aandelen moest worden uitgekeerd aan de ex-echtgenote.

. . . terug naar boven


Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2013

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente. Verhuurders van woningen in de gereguleerde sector moeten vanaf 2013 een heffing betalen over de waarde van de woningen die ze verhuren. De assurantiebelasting gaat omhoog naar 21%. De invoering van het belasten van woon-werkkilometers is van de baan. Dat is een aantal van de maatregelen uit het Belastingplan 2013 waar de Tweede Kamer mee ingestemd heeft.

De nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente gaan in per 1 januari 2013. Mensen die na die datum een nieuwe hypothecaire lening afsluiten, krijgen alleen renteaftrek als die lening in 30 jaar volledig en ten minste annuďtair wordt afgelost. Voor bestaande hypotheken verandert in beginsel niets. Een andere maatregel is dat rente op restschulden 10 jaar lang in aftrek mag worden gebracht. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan door verkoop van een woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

De termijn waarin een vermindering van overdrachtsbelasting geclaimd kan worden bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand, wordt tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden. Het lage tarief in de overdrachtsbelasting geldt vanaf 2013 ook voor zogeheten aanhorigheden die later verkregen worden, zoals de tuin, garages en schuren.

. . . lees verder op Internet


Tweede Kamer schiet eigenaar oldtimer fiscaal te hulp

De Tweede Kamer schiet mensen te hulp die een oldtimer als hobby hebben, maar er weinig in rijden. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting moet voor die groep overeind blijven, stelde een ruime meerderheid van de Kamer recent.

Het kabinet is van plan om oldtimers per 1 januari aan te slaan voor motorrijtuigenbelasting, maar moet nu van de Kamer gaan nadenken over manieren waarop het dagelijks gebruik wordt ontmoedigd.

. . . lees verder op Internet


Procedure massaal bezwaar tegen aanslagen erf- en schenkbelasting een feit

De Belastingdienst volgt definitief de procedure massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting. Een bezwaarschrift indienen is nu niet meer nodig. Als de Belastingdienst de zaak bij de rechter verliest, worden ook de aanslagen herzien van de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend. Dit geldt voor aanslagen die op 23 oktober 2012 nog niet definitief vaststonden. De procedure geldt voor bezwaarschriften waarbij belastingplichtigen menen dat de vrijstelling van erfbelasting voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor privévermogen. Mensen die het om andere redenen niet eens zijn met een aanslag erf- of schenkbelasting zullen nog wel een bezwaarschrift moeten indienen.

Deze werkwijze van massaal bezwaar scheelt tijd en geld voor belastingplichtigen en Belastingdienst. Het heeft verder tot voordeel dat wanneer de Belastingdienst in het gelijk wordt gesteld voor alle aangehouden zaken één collectieve uitspraak kan worden gedaan.

. . . lees verder op Internet


Veranderingen toeslagen 2013

In 2013 geldt een aantal wetswijzigingen voor toeslagen. Wilt u weten welke wijzigingen er zijn en wat de gevolgen zijn voor uw toeslag? Bijvoorbeeld voor de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en huurtoeslag? Klik dan op de onderstaande link.

. . . lees verder op Internet


Vrijstelling overdrachtsbelasting verlengd naar 2 jaar

Kopers van nieuw zakelijk vastgoed kunnen langer een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De termijn van 6 maanden is per 1 november uitgebreid naar 2 jaar. De vrijstelling geldt voor nieuw bedrijfsonroerend goed zoals kantoorpanden en winkelcomplexen die al in gebruik zijn genomen of zijn verhuurd door de verkoper. Als het onroerend goed werd verkocht binnen 6 maanden na ingebruikname of verhuur, kon de koper een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De regeling geldt ook als het onroerend goed op 1 november 2012 nog geen 6 maanden in gebruik is genomen of is verhuurd.

. . . lees verder op Internet


Fiscale eindejaarstips 2012

Aan het einde van het jaar is het tijd voor het treffen van maatregelen om de fiscale positie in 2012 zoveel mogelijk te optimaliseren. Dit artikel bevat algemene tips, maar ook adviezen voor specifieke doelgroepen, zoals ondernemers, bv's, dga's, werkgevers en werknemers die u fiscaal voordeel kunnen opleveren.

. . . lees verder op Internet


Afmelden

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door dit kenbaar te maken middels het sturen van een mail aan ons kantoor. Klik hiervoor op een van de knoppen bovenaan deze nieuwsbrief.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.