Pas op voor btw-fraude

Lees artikel


De AOW-leeftijd gaat omhoog

Lees artikel


Pas op voor btw-fraude

Met btw-fraude binnen de EU zijn miljarden euro's gemoeid. In de meeste gevallen gaat zo'n fraude als volgt in z'n werk. In het buitenland koopt een Nederlandse bv goederen zonder btw. Deze goederen worden met btw verkocht aan ondernemers in Nederland. De ondernemers trekken de btw uiteraard af, maar de door de afnemers betaalde btw wordt door de frauderende bv niet afgedragen. De truc is om in korte tijd veel belaste omzet te behalen en de bv failliet te laten gaan voordat de fiscus er achter komt dat de btw niet is afgedragen. Voor deze vorm van fraude wordt de term carrouselfraude gebruikt, omdat dezelfde goederen soms meerdere keren worden gekocht en verkocht.

De EU is er toe nu toe niet in geslaagd deze fraude met succes te bestrijden. In de Nederlandse wet zijn maatregelen genomen. Veel van deze maatregelen treffen echter ook bonafide ondernemers. Zo geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid van een ondernemer als hij wist of sterk kon vermoeden dat hij deel uitmaakte van een frauduleuze keten. Het komt voor dat een ondernemer hierin betrokken raakt zonder dat hij dit wist, terwijl de fiscus stelt dat hij gezien de prijsstelling op z'n klompen kon aanvoelen dat geen sprake was van zuivere koffie.

Een structurele oplossing van de carrouselfraude zou zijn om de btw alleen bij de eindschakel - de consument - te heffen en niet bij de leveringen tussen de ondernemers. Dit zou een complete herziening van de btw vergen. Maar daarvoor zal er nog heel wat water door de Europese rivieren moeten stromen. Ondertussen zijn er wel op deelterreinen oplossingen geÔntroduceerd waardoor feitelijke heffing van btw bij tussenschakels achterwege blijft, de zogenaamde verleggingsregelingen. Zo'n regeling was er al in de bouw. Een onderaannemer zet op zijn facturen 'btw verlegd'. Dit betekent dat de btw naar de eindschakel wordt doorgeschoven. Verleggingsregelingen zijn ingevoerd voor goederen die vatbaar zijn voor carrouselfraude. Handelaren in mobiele telefoons en computeronderdelen kunnen op vrijwillige basis de verleggingsregeling toepassen als het btw-bedrag meer bedraagt dan 10.000 euro. Dit om te voorkomen dat zij achteraf aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Indien u op enige manier vermoedt dat er fraude in het spel is, dan is het verstandig om de goederen niet te leveren of af te nemen, ook al is dit commercieel aantrekkelijk. Het negeren van de fraudesignalen kan enorme fiscale risico's met zich meebrengen. Bovendien kan uw reputatie bezoedeld raken door een FIOD-onderzoek.

. . . terug naar boven


De AOW-leeftijd gaat omhoog

Voor wie nog geen AOW-uitkering geniet, is er slecht nieuws. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog. In 2013 gaat uw AOW-uitkering precies een maand na uw 65-ste verjaardag in. Op http://www.checkuwaowleeftijd.nl kunt u nagaan wanneer uw AOW ingaat. Maar deze wetswijziging heeft veel meer gevolgen dan alleen voor de uitkering.

Wie in Nederland woont bouwt per jaar 2% van de AOW op. Tot 1 januari 2013 begon die opbouw vanaf het 15de jaar. Nu is dat anders, de opbouw begint 50 jaar vůůr de AOW-leeftijd.

Uw leeftijd speelt bij de aftrek van lijfrentepremies in veel gevallen een rol. Aftrek is alleen weggelegd voor mensen die op 1 januari nog niet de AOW-leeftijd hebben. Een oudedagslijfrente moet uiterlijk ingaan 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Een tijdelijke oudedagslijfrente mag niet eerder ingaan dan het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt en niet later dan 5 jaar na het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Soortgelijke wijzigingen gelden voor oudedagsvoorzieningen in de vorm van lijfrentesparen of -beleggen.

De ziektekosten, met uitzondering van de kosten van genees- en heelkundige hulp, mogen worden verhoogd als uw inkomen niet boven een bepaalde grens zitten. Deze verhoging is 113% als u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt en 40% als dat niet zo is. Wordt u in 2013 65 jaar, dan bereikt u pas op zijn vroegst in februari de AOW-leeftijd en heeft u slechts recht op 40% verhoging van deze ziektekosten.

Vanaf het moment waarop de AOW-leeftijd ingaat, hoeft u geen premies AOW meer te betalen. Deze premies zitten in de belasting over de eerste twee tariefschijven. Uw belastingtarief gaat omlaag vanaf de eerste dag van de maand waarin u een AOW-uitkering krijgt. Dat is in 2013 dus een maand later dan 2012, toen het nog ging om de maand waarin u 65 werd.

U heeft recht op een extra toeslag op uw heffingvrije vermogen in box 3 als uw vermogen en uw inkomen niet te hoog zijn. Voor deze toeslag moet u op 31 december 2013 de AOW-leeftijd hebben bereikt.

U heeft recht op de ouderenkorting en eventueel op de alleenstaande ouderenkorting (heffingskortingen) als u op 31 december 2013 de AOW-leeftijd heeft bereikt. Wie in 2013 65 wordt, heeft dus alleen maar recht op deze korting als hij vůůr 1 december jarig is.

Wie in drie opeenvolgende jaren een ongelijkmatig inkomen heeft, kan gebruik maken van de middelingsregeling. Daarbij wordt de verschuldigde belasting herrekend alsof het inkomen in deze drie jaren het gemiddelde van alle drie de jaren was. Het verschil met de werkelijk verschuldigde belasting wordt teruggegeven voor zover hoger dan 545 euro. De jaren waarin u de AOW-leeftijd (was 65 jaar) heeft bereikt, mogen meegeteld worden, maar er wordt dan uitgegaan van volledige belastingtarieven in schijf 1 en 2, dus inclusief de AOW-premie.

Wie in 2013 de AOW-leeftijd (was 65 jaar) bereikt en een inkomen heeft dat uitsluitend uit AOW bestaat, krijgt geen aanslag opgelegd. Een eventuele voorlopige teruggave van de algemene heffingskorting in het eerste deel van het jaar hoeft niet te worden terugbetaald.

. . . terug naar boven


Soepeler uitstel van betaling voor ondernemer

Ondernemers die tijdelijk weinig geld hebben, kunnen vanaf 1 januari makkelijker uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst.

Ondernemers kunnen de fiscus telefonisch maximaal 4 maanden om uitstel vragen voor een schuld van maximaal 20.000 euro. Voorwaarde is wel dat ze tot nu toe altijd netjes aan hun fiscale verplichtingen hebben voldaan. Bovendien moeten ze rente betalen. Aanslagen met een boete komen niet in aanmerking voor het uitstel.

De regels voor verzoeken om uitstel van betaling van langer dan 4 maanden worden ook iets minder streng. Ondernemers hoeven in dat geval geen volledige zekerheid meer te geven voor de openstaande schuld, bijvoorbeeld via een bankgarantie. Wel blijft een verklaring van een derde, zoals een bank, vereist waaruit onder meer moet blijken dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn en dat de onderneming levensvatbaar is, aldus FinanciŽn.

Staatssecretaris Frans Weekers wil ondernemers op deze manier wat extra lucht geven nu de economische omstandigheden minder goed zijn. De maatregelen werden al aangekondigd in het Belastingplan 2013.

. . . lees verder op Internet


Belastingdienst en ministerie van FinanciŽn waarschuwen voor valse e-mails

Burgers en bedrijven krijgen verschillende valse e-mails binnen waarin gesuggereerd wordt dat de Belastingdienst of het ministerie van FinanciŽn de afzender is.

Deze zogenaamde 'phishingmail' probeert de geadresseerden te verleiden om op een link te klikken waarna zij worden doorgeleid naar een website die de uiterlijke kenmerken heeft van de Belastingdienst. Daar worden zij verzocht om privťgegevens, zoals bijvoorbeeld DigiD, in te voeren. De Belastingdienst benadrukt dat er nooit per e-mail of telefoon om deze gegevens zal worden gevraagd en adviseert om Digid en wachtwoord privť te houden. De Belastingdienst raadt aan om niet op de link te drukken en de e-mail te verwijderen, ook uit de prullenmand van hun computer.

. . . lees verder op Internet


Weekers maakt fiscale regeling voor innovaties simpeler

Ondernemers die innovatieve diensten of producten leveren, kunnen makkelijker aanspraak maken op de bijbehorende belastingvoordelen. Dat zegt staatssecretaris Weekers van FinanciŽn. Het wordt eenvoudiger om gebruik te maken van de innovatiebox en de toegankelijkheid wordt verbeterd, vooral voor het MKB.

De winst die een innovatieve ondernemer haalt uit vernieuwende activiteiten valt nu in de zogenoemde innovatiebox, waar een laag belastingtarief geldt. Maar de ondernemer moet daarvoor wel bepalen welk deel van zijn winst precies toerekenbaar is aan de innovatie.

Voor ondernemers is dat soms moeilijk, heeft Weekers geconstateerd. Hij introduceert daarom een methode met een vaststaand percentage. Als ondernemers hebben bewezen dat ze innovatief zijn, mogen ze in de nieuwe situatie 25 procent van hun winst plaatsen in de innovatiebox. Daar geldt een belastingtarief van 5 procent op de winst, in plaats van 20 of 25 procent. De regeling kent wel een maximum van 25.000 euro en heeft daarmee vooral betekenis voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland.

. . . lees verder op Internet


Verruiming van de verhuisregeling en tijdelijke verhuurregeling

De verhuisregeling is ook in 2013 verruimd naar drie jaar. De regeling voor tijdelijke verhuur is eveneens een jaar langer van toepassing. Wat zijn de praktische consequenties van deze maatregel?

De verhuisregeling houdt in dat als een belastingplichtige tijdelijk twee eigen woningen heeft, hij voor beide woningen gebruik kan maken van renteaftrek. De verhuisregeling kende oorspronkelijk een termijn van het lopende kalenderjaar plus twee jaar. In verband met de situatie op de woningmarkt is deze termijn in 2010 verlengd met een jaar. Deze verlengde termijn zou op 1 januari 2013 vervallen, maar dat gaat niet door. Ook in 2013 is de termijn voor de verhuisregeling het lopende kalenderjaar plus drie jaar.

Wordt een in de verkoop staande woning tijdelijk verhuurd, dan verhuist de woning en de daarbij horende schuld op dat moment van box 1 naar box 3. Op grond van de tijdelijke verhuurregeling is de bijleenregeling dan nog niet van toepassing. Na de tijdelijke verhuur kan de eigen woning weer teruggeplaatst worden in box 1, op voorwaarde dat de termijn van de verhuisregeling (het jaar waarin de woning is verlaten plus drie kalenderjaren) nog niet is verstreken.

. . . lees verder op Internet


Bijtellingspercentage zijn per 1 januari 2013 bij tientallen modellen gewijzigd

Per 1 januari 2013 zijn voor de tweede keer in korte tijd de CO2-normen voor de bijtelling gewijzigd. Dit betekent dat als u vanaf 1 januari 2013 een auto kiest, u in een hogere bijtellingscategorie kan vallen dan een collega met dezelfde auto uit 2012. Dit keer gaat het om meer dan honderd modellen en 632 uitvoeringen. Deze auto's wijzigen naar een duurdere bijtellingscategorie.

De bijtellingscategorie wordt bepaald op het moment van registratie. Auto's met een lage CO2-uitstoot krijgen een korting op de bijtelling en hebben daarom een lagere bijtellingscategorie (20%, 14% of 0%). Deze lage bijtellingscategorie is vervolgens 5 jaar geldig. Het geven van korting op de bijtelling is heel erg effectief gebleken. Veel berijders maken gebruik van deze regeling. Echter stap voor stap wordt deze regeling scherper gesteld.

. . . lees verder op Internet


Afmelden

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door dit kenbaar te maken middels het sturen van een mail aan ons kantoor. Klik hiervoor op een van de knoppen bovenaan deze nieuwsbrief.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.