Hilbrink | Home

Editie februari 2014

Regeling voor onverwachte schuld uit een erfenis 

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) komt erfgenamen tegemoet die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak. De bewindsman heeft de maatregel eerder per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

lees verder . . .

Vrijstelling ondernemingsvermogen voor vastgoedportefeuille 

Als u in Nederland iets erft of geschonken krijgt, moet u erf- of schenkbelasting betalen. Het tarief loopt voor kinderen op tot 20%, voor kleinkinderen tot 36% en voor overige verkrijgers tot 40%. Wel gelden er vrijstellingen: voor kinderen in 2014 € 19.868 en voor anderen in de meeste gevallen € 2.092. Een speciale vrijstelling geldt voor ondernemingsvermogen. De reden voor deze vrijstelling is dat het bij de overgang van ondernemingen lastig kan zijn de belasting te betalen, omdat het vermogen vastzit. Deze vrijstelling bedraagt 100% voor de eerste € 1.045.611 en voor het meerdere 83%. Een kind dat een effectenportefeuille van € 1.045.611 erft, moet € 193.426 aan erfbelasting betalen, terwijl een kind die een onderneming erft met dezelfde waarde niets betaalt. Dit wringt! Enige tijd geleden had Rechtbank Breda geoordeeld dat het onderscheid tussen gewoon vermogen en ondernemingsvermogen in strijd is met het Europeesrechtelijke gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad heeft eind 2013 dit oordeel vernietigd.

lees verder . . .

Nieuwe BTW-regels maken aankoop zonnepanelen goedkoper 

Zonnepanelen zijn voor consumenten bijna vijftien procent goedkoper geworden door nieuwe belastingregels. Uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat door de nieuwe BTW-regels de aankoop van zonnepanelen even goed rendeert als een spaarrekening met 7 procent rente.

Consumenten die zonnepanelen kopen, kunnen de BTW op aanschaf en installatie nu terugvragen van de Belastingdienst. Op de aanschaf en installatie van een standaardpakket van zes zonnepanelen (1440 wattpiek) à 2.900 euro levert teruggave van de BTW ruim 400 euro op. De belastingregel geldt met terugwerkende kracht sinds 20 juni 2013, als reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Ook consumenten die na 20 juni zonnepanelen hebben laten installeren, kunnen van de nieuwe regels profiteren.

lees verder . . .

Belastingdienst gaat hogere rente in rekening brengen

U moet als ondernemer binnenkort uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2013 indienen. De aangifte inkomstenbelasting moet 1 april 2014 bij de Belastingdienst binnen zijn en voor de aangifte vennootschapsbelasting ligt de deadline op 1 juni 2014. Voor de meeste ondernemers wordt door de accountant of belastingadviseur uitstel gevraagd voor het indienen van de aangiften. Hierbij is het wel raadzaam om te kijken of de voorlopige aanslag die over 2013 is opgelegd wel correct is. Als zou blijken dat u over 2013 na verrekening van de reeds betaalde belasting nog een bedrag verschuldigd bent, moet u namelijk een aanvullende betaling doen zodra de aangifte door de Belastingdienst ontvangen is. Zij mag u dan vanaf 1 juli 2014 een rente in rekening brengen. Voor de aanslagen vennootschapsbelasting bedraagt de rente minimaal 8% op jaarbasis (kan meer worden als rente zou stijgen). Voor de overige aanslagen wordt gerekend met een rente van minimaal 4% op jaarbasis. Als u dit vergelijkt met de rente die u op een spaarrekening krijgt, zijn dit aanzienlijke percentages.

lees verder . . .

Kabinet: hardere aanpak frauduleuze faillissementen

De mogelijkheden om via het strafrecht harder en effectiever op te treden tegen frauduleuze faillissementen worden verruimd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het wetsvoorstel is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht dat het faillissementsrecht grondig wil moderniseren om het ondernemersklimaat in Nederland gezond te houden.

lees verder . . .