Zorgverzekeringswet verandert in 2013

Lees artikel


Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding

Lees artikel


Zorgverzekeringswet verandert in 2013

U herinnert zich opgetwijfeld de commotie rondom de door Mark Rutte en Diederik Samsom bij de kabinetsformatie afgesproken inkomensafhankelijke zorgpremie. Een ware paleisrevolutie bij de VVD heeft tot het intrekken van de voorstellen geleid. De voorstellen zouden leiden tot een forse achteruitgang van de midden- en hoge inkomens. Deze nivellering werd door de VVD-achterban niet gepikt.

De zorgpremie zou de vervanger zijn van de huidige premie zorgverzekeringswet. Iedere Nederlander met arbeids- en pensioeninkomen betaalt deze premie. Renteniers die alleen van hun vermogen leven, betalen overigens niets. Ons systeem van verzekering tegen ziektekosten heeft een collectieve component en een individuele component. De premie zorgverzekeringswet dient ter dekking van de collectieve component. Voor de individuele component is er de verzekering die u bij uw zorgverzekeraar afsluit en waarvoor u ook premie betaalt. Daarbij hebt u een bepaalde keuzevrijheid.

Dat er aan de dekking van de zorgkosten wat moet gebeuren, is wel duidelijk. Er doet zich immers een explosie van zorgkosten voor. Dit heeft onder meer te maken met de vergrijzing. Bovendien kunnen medici steeds meer. Deze mogelijkheden willen we benutten en dat kost geld.

Voor de heffing van de premie zorgverzekeringswet wordt een onderscheid gemaakt tussen hetgeen u bij een werkgever verdient en overige inkomsten. Op het eerste wordt een hoog tarief toegepast, dat in 2013 wordt verhoogd van 7,1% tot 7,75%. Er geldt overigens een premiegrens van ongeveer 50.000 euro. Deze premie wordt niet ingehouden op het loon, maar wordt betaald door de werkgever. De werknemer moet over dit 'voordeel' wel loonbelasting betalen. Deze systematiek geldt overigens ook voor de AOW. Voor de andere inkomenscategorieŽn is een lager tarief van toepassingen. In 2012 is dit 5,1% en in 2013 5,65%. Ook hiervoor geldt de premiegrens. Bij pensioen- en lijfrenteuitkeringen wordt dit ingehouden.

In 2013 is de door de werkgever betaalde premie zorgverzekeringswet niet meer belast als loon. Dit zou dus eigenlijk leiden tot een hoger netto loon in 2013. Door andere heffingen zal er voor de meeste werknemers echter geen sprake zijn van een stijging.

. . . terug naar boven


Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding

Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn gelijk. Veel echtparen die onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, hebben daarin een periodiek verrekenbeding door de notaris laten opnemen. Met periodiek verrekenen wordt bedoeld dat men jaarlijks de besparingen van het afgelopen jaar (dat is het deel van beide inkomens dat resteert na betaling van de kosten van het huishouden) veelal 50-50 zal moeten verdelen. Het komt echter veel voor dat men die verdeling achterwege laat.

Een recent arrest van de Hoge Raad laat zien dat het aanbeveling verdient om wel periodiek te verrekenen. Dat kan overigens ook nog geschieden nadat men dat enkele jaren heeft overgeslagen.

Indien echter bij het einde van een huwelijk blijkt dat er geen uitvoering is gegeven aan het periodiek verrekenbeding, zal alsnog een verdeling moeten plaatsvinden en partijen zijn het dan vaak niet meer met elkaar eens, zodat de rechter er aan te pas moet komen. Zo ook in de uiteindelijk aan de Hoge Raad voorgelegde zaak. De Hoge Raad (en ook al het Hof) bepaalde dat in een dergelijk geval het vermoeden geldt dat dan het gehele vermogen, zoals dit is opgebouwd tijdens het huwelijk, gelijk moet worden verrekend.

De situatie was als volgt: het huwelijk was gesloten in 1981, onder huwelijkse voorwaarden. Als onderdeel van deze huwelijkse voorwaarden was een jaarlijks verrekenbeding opgenomen. Dat werd echter gedurende het huwelijk niet nageleefd. De man richtte in 1986 een eigen BV op met 35.000 gulden. Diezelfde aandelen zijn in de loop der tijd fors meer waard geworden en zouden eigenlijk niet in de periodieke verdeling worden meegenomen (de waardestijging viel niet onder de te verdelen jaarlijkse besparingen). In 2007 bleek de waarde ongeveer 3 miljoen te zijn geworden. Als in 2010 wordt besloten tot echtscheiding, oordeelt het Hof en ook de Hoge Raad dat de volledige waarde van de aandelen nog wel moet worden verrekend. Gevolg was dat 50% van de waarde van de aandelen moest worden uitgekeerd aan de ex-echtgenote.

. . . terug naar boven


Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2013

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariŽle akten. Dat betekent dat per 1 januari belastingtarieven wijzigen.

Het betreffen onder andere wijzigingen op het vlak van de inkomsten-, loon, auto-, vennootschaps-, schenk- en erfbelasting.

. . . lees verder op Internet


Minister Blok geeft overgangstermijn voor hypotheekomzetting

Woningbezitters die hun bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek willen omzetten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek, kunnen dat nog tot 1 april 2013 doen.

Op deze manier wordt de overgangstermijn voor deze groep gelijk getrokken met die voor mensen die een niet aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering willen omzetten in een vrijgesteld (bank)spaar- of beleggingsproduct. Zonder deze overgangstermijn zouden na 31 december 2012 afgesloten aan de hypotheek gekoppelde (bank)spaar- of beleggingsproducten worden belast. Aan de hypotheek gekoppelde (bank)spaar- of beleggingsproducten moeten worden aangewend voor de aflossing van een (op 31 december 2012) bestaande eigen woningschuld en zijn vrijgesteld van belastingheffing.

. . . lees verder op Internet


Kabinet versoepelt hypotheekvoorwaarden starters

Het kabinet heeft besloten tot het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen. De maatregel gaat in per 1 januari 2013.

Het doel van deze maatregel is om op verantwoorde wijze starters meer ruimte te geven voor een hypotheek. Hierdoor wordt meer maatwerk mogelijk. Voor extra ruimte moet er objectieve informatie beschikbaar zijn waaruit blijkt dat een inkomensstijging te verwachten is. De inkomensstijging moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Deze maatregel vervangt de huidige regel dat de verwachte salarisverhoging binnen zes maanden moet plaatsvinden en onvoorwaardelijk schriftelijk moet zijn toegezegd door de werkgever.

. . . lees verder op Internet


Afroommethode bij gebruikelijk loonregeling ingeperkt door Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 9 november 2012 in twee arresten de grenzen aangegeven van de toepasbaarheid van de zogeheten afroommethode bij de bepaling van het loon dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in dienst van zijn vennootschap geacht wordt te genieten.

De afroommethode is alleen toepasbaar als de opbrengsten van de vennootschap (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de arbeid die de DGA als werknemer in zijn vennootschap verricht. De methode mag niet worden toegepast als nog andere werknemers in dienst van die vennootschap zijn. Ook kan de afroommethode niet worden toegepast als een DGA via een eigen bv in een samenwerkingsverband participeert en het aandeel van zijn bv in het resultaat van het samenwerkingsverband uit een percentage van dat resultaat bestaat.

Toepassing van de afroommethode is wel mogelijk als de DGA via een eigen bv in een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een maatschap) participeert en het aandeel van de eigen bv in het resultaat van het samenwerkingsverband (nagenoeg) geheel voortvloeit uit de arbeid die de DGA in het samenwerkingsverband verricht.

. . . lees verder op Internet


Naheffing voor iPad als kerstpakket

De door de werkgever verstrekte iPad dient tot het loon te worden gerekend omdat geen sprake is van (nagenoeg) zakelijk gebruik, dat oordeelde de rechtbank Haarlem recent.

In geschil is of de verstrekking van de iPads tot het loon gerekend moet worden. Indien de iPad is aan te merken als 'telefoon, internet en andere communicatiemiddelen' is sprake van een vrije verstrekking indien het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang is (meer dan 10%). Indien de iPad is aan te merken als "computers en dergelijke apparatuur" is alleen bij (nagenoeg) geheel zakelijk gebruik (90% of meer) sprake van een vrije verstrekking.

In dit geval wist het bedrijf niet voldoende aannemelijk te maken dat de iPads geheel of bijna geheel bedoeld waren voor zakelijk gebruik, en dus moet het bedrijf 323.687 euro loonheffing betalen.

Er is sprake van een communicatiemiddel als het gaat om een apparaat met de uiterlijke kenmerken van een mobiele telefoon en het een toestel is waarbij de communicatie een centrale rol speelt. Bovendien heeft het beeldscherm een diagonaal van niet meer dan 7 inch (dat is 17,78 cm).

Zogenoemde Pocket-PC's, mininotebooks, netbooks, e-readers, navigatieapparatuur en de mini iPad voldoen hiermee niet aan de eisen voor de soepelere fiscale regels voor telefoons.

. . . lees verder op Internet


Afmelden

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door dit kenbaar te maken middels het sturen van een mail aan ons kantoor. Klik hiervoor op een van de knoppen bovenaan deze nieuwsbrief.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.