Tegelzetter was toch zelfstandige

Lees artikel


Renteaftrek bij echtscheiding

Lees artikel


Tegelzetter was toch zelfstandige

Vanwege de vele fiscale voordelen voor ondernemers kan iemand er belang bij hebben om als ondernemer te worden aangemerkt en niet als werknemer. Om hierover zekerheid te verkrijgen kan een zogenaamde VAR (Verklaring arbeidsrelatie) worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Dit had een tegelzetter in het zuiden van het land gedaan. Maar de inspecteur was van mening dat hij in loondienst was.

De tegelzetters had in 2008 een omzet behaald van Euro 115.539. Van deze omzet had 88% betrekking op opdrachten van zijn voormalige werkgever. De overige 12% had hij behaald door werk aan te nemen van de onderneming van zijn zoon. De hoofdpersoon van dit artikel had dus eigenlijk zelf geen klanten. Dit verklaart het standpunt van de inspecteur. Onze hoofdpersoon legde zich niet neer bij dit standpunt en ging naar de belastingrechter te Breda.

Deze kwam tot een voor de tegelzetter gunstig oordeel op grond van de volgende overwegingen. Hij heeft eigen gereedschap, een eigen auto en opslagruimte, hij heeft zelf een bedrijfsaansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en draagt zelf het ziekterisico. Werknemers leunen wat deze zaken betreft op de werkgever. Van groot belang was ook dat de tegelzetter per opdracht een overeenkomst met de opdrachtgever sluit en niet zoals een werknemer een werk- en inkomensgarantie heeft. De ondernemer had weliswaar geen eigen klanten, maar hij streefde er wel naar, zoals blijkt uit het feit dat hij adverteert in de Nationale Bedrijvengids. Het is niet zo dat men voor de fiscus pas ondernemer kan zijn als bijvoorbeeld voor minimaal drie klanten wordt gewerkt. Het niet hebben van eigen klanten was weliswaar een contra-indicatie voor het ondernemerschap, maar het geheel van feiten en omstandigheden leidde toch tot het gunstige oordeel van de rechter.

De inspecteur had een VAR-loon afgegeven, maar moest deze van Rechtbank Breda vervangen door een VAR-onderneming. Dit is overigens ook van belang voor de opdrachtgevers, omdat zij hierdoor niet het risico lopen te worden beschuldigd van het ten onrechte niet inhouden van loonbelasting en werknemersverzekeringspremies. In de periode waar de procedure over ging, werden veel bouwvakkers ZZP'er. Dat waren goede jaren met veel werk. Door het slechte economische klimaat wordt het ondernemersrisico voor veel van deze ondernemers nu pijnlijk duidelijk.

. . . terug naar boven


Renteaftrek bij echtscheiding

Het aantal echtscheidingen lag in 2011 iets boven de 30.000. 90% van de echtparen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Als de echtelijke woning bij de echtscheiding is betrokken, kunnen flinke complicaties ontstaan bij de aangifte over 2011. Dat geldt te meer nu de huizenmarkt zo slecht is en huizen lang te koop staan.

Als een van de partners de woning verlaat, is zijn helft van de woning nog zijn eigen woning tot 24 maanden na vertrek. Betaalt de woningverlater de rente voor dit deel van de woning, dan is die dus nog 24 maanden aftrekbaar. De andere helft van de woning is eigendom van de zittenblijver. Als die de rente over dit deel betaalt, is er geen probleem, deze rente is aftrekbaar.

Problemen kunnen vooral ontstaan als een van beiden de volledige rente betaalt. En vaak worden compleet verkeerde afspraken gemaakt. Als de woningverlater alle rente betaalt, is slechts de helft van de rente voor hem aftrekbaar als eigenwoningrente. De andere helft kan aftrekbaar zijn als alimentatie, maar of dat zo is, hangt af van de omstandigheden en financiële situatie van de achterblijver. Als dit niet beschouwd kan worden als alimentatie, vervalt de helft van de renteaftrek.

De meest gangbare afspraak is, dat de achterblijver alle rente betaalt. Dat lijkt ook logisch, want die gebruikt immers het hele huis. Maar fiscaal is dat toch niet zo handig. Want slechts het halve huis is eigendom van de achterblijver en dus is ook maar de halve rente aftrekbaar als eigenwoningrente. De andere helft blijft ergens hangen. Het is geen eigenwoningrente, maar waarschijnlijk is het ook geen alimentatie. Het zijn immers geen kosten voor het levensonderhoud van de woningverlater. De woningverlater mag deze rente ook niet aftrekken, want hij heeft de rente niet betaald. Op deze manier valt de halve renteaftrek tussen wal en schip.

Maar wat dan wel in zo'n situatie? Is er een mogelijkheid om toch de volledige rente aftrekbaar te maken? Dat kan wel geregeld worden in de eerste twee jaar na vertrek uit de woning. Want in deze eerste twee jaar valt de woning voor de verlater onder de eigenwoningregeling. Als de achterblijver deze woninghelft in deze periode huurt, zijn de huurinkomsten voor de verlater onbelast en de woning blijft gewoon onder de eigenwoningregeling vallen. Daarvan uitgaande kan dus beter afgesproken worden dat de verlater gewoon zijn eigen helft van de rente betaalt en aftrekt. De achterblijver betaalt dan huur aan hem ter hoogte van het belastingvoordeel dat hij misloopt door het vervallen van de renteaftrek. Daarmee is dit probleem opgelost. Voor het jaar 2011 kunnen gemaakte afspraken die fiscaal verkeerd uitpakken natuurlijk niet meer gewijzigd worden, maar voor het jaar 2012 kan dat nog wel.

. . . terug naar boven


Maart aangiftemaand: vooraf ingevulde aangifte weer beschikbaar

Mensen kunnen vanaf 1 maart weer aangifte doen met de vooraf ingevulde aangifte. Dit jaar is een deel van de lijfrentepremies vooraf ingevuld. Ook is een eerste stap gezet met het invullen van de hypotheekgegevens en de dividendbelasting.

In de vooraf ingevulde aangifte vult de Belastingdienst een aantal gegevens alvast in zoals naam, adres, woonplaats, loon of studiefinanciering en de WOZ-waarde van een koopwoning. Vanaf dit jaar komt daar een deel van de lijfrentepremies bij. Ook is een eerste stap gezet met het invullen van de hypotheekgegevens en dividendbelasting. Die gegevens zijn vanaf 12 maart bij een deel van de mensen ingevuld. Het voorinvullen van bankgegevens wordt in de komende jaren stapsgewijs uitgebreid.

Ieder jaar besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan een thema bij de behandeling van de aangifte. Dit jaar is dat het ingevulde loon. Uit steekproeven is gebleken dat er fouten worden gemaakt door het verkeerd of niet invullen van loon. In de meeste gevallen is er sprake van slordigheid of onwetendheid. Mensen maken minder fouten als zij de vooraf ingevulde aangifte gebruiken. Belastingplichtigen moeten de vooringevulde gegevens controleren, aanvullen en waar nodig wijzigen.

. . . lees verder op Internet


Inspecteur rekent fitnessabonnement werknemers terecht tot loon

Hof Amsterdam heeft beslist dat een werkgever met het aan zijn werknemers ter beschikking stellen van een fitnessabonnement verstrekkingen heeft gedaan die als loon dienen te worden aangemerkt. Volgens het hof heeft de werkgever niet aannemelijk gemaakt dat het sporten op basis van het fitnessabonnement geheel of nagenoeg geheel heeft plaatsgevonden gedurende de werktijd.

Aan de werkgever is een LB-naheffingsaanslag opgelegd in verband met een fitnessabonnement voor een sportschool voor zijn werknemers. De inspecteur heeft de naheffingsaanslag opgelegd, omdat er volgens hem geen sprake is van bedrijfsfitness.

Hof Amsterdam oordeelt dat de werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat het sporten op basis van het fitnessabonnement geheel of nagenoeg geheel heeft plaatsgevonden gedurende de werktijd. Het hof hecht hierbij belang aan de verklaring van de werkgever ter zitting dat de werknemers het fitnessabonnement binnen en buiten de werktijd mochten gebruiken.

Verder blijkt volgens het hof ook uit de verklaring van de werkgever dat hij geen controle of anderszins toezicht op het gebruik van het fitnessabonnement heeft gehouden. De inspecteur heeft het fitnessabonnement dan ook terecht tot het loon gerekend. De aanslag blijft in stand.

. . . lees verder op Internet


Berekening BPM op import tweedehands auto’s in strijd met EU-recht

De berekening van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) op tweedehands auto's die uit een andere EU-lidstaat in Nederland worden geregistreerd is in strijd met het EU-recht. Volgens de Hoge Raad is de berekening in strijd met het verbod op discriminerende belastingen.

Op grond van het verbod op discriminerende belastingen (artikel 110 EU-Werkingsverdrag) mogen ingevoerde auto's niet zwaarder worden belast dan soortgelijke auto's die zich al in Nederland bevinden. In dit geval stelde het bedrijf dat de auto invoerde vanuit Duitsland dat hij meer BPM verschuldigd was dan wanneerde auto uit Nederland afkomstig zou zijn. De verschuldigde BPM wordt berekend door middel van een berekening van de waardedaling van de gebruikte auto. Voor het vaststellen van de waardedaling moet worden uitgegaan van de prijs waarvoor de autodealer de auto (in nieuwe staat) heeft aangekocht (inkoopwaarde). Het gaat niet om de echte inkoopwaarde, maar om een fictieve. Deze komt neer op de catalogusprijs verminderd met bepaalde factoren die een weergave zijn van de veronderstelde handelsmarge van de dealer. Het autobedrijf was het daar niet mee eens. Naar zijn mening moet voor de berekening van de afschrijving van die soortgelijke auto in nieuwe staat als beginwaarde niet de prijs worden genomen waarvoor de autodealer de auto heeft ingekocht maar waarvoor hij deze heeft verkocht (aan de eerste gebruiker). De berekening van de BPM heffing valt daardoor lager uit. De Hoge Raad stelt het bedrijf in het gelijk. De aankoopprijs van de tweedehands auto is in het algemeen niet gelijk aan de inkoopprijs van de handelaar die de referentieauto in nieuwe staat heeft verkocht.

. . . lees verder op Internet


BTW-suppletie formulier vanaf 1 april verplicht

Hebt u over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig BTW aangegeven? Dan bent u verplicht dit te melden aan de Belastingdienst.

Deze verplichting bestaat sinds 1 januari. Vanaf 1 april moet u deze BTW-correcties aangeven met een verplicht gesteld suppletieformulier. Om uw administratieve lasten te beperken, mag u kleine BTW-correcties – dat wil zeggen tot per saldo 1.000 euro (te betalen of terug te ontvangen) - ook verwerken in uw eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Let op: verwerk hierbij wel de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Bij correctie in de reguliere aangifte ontvangt u geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking voor de correctie.

. . . lees verder op Internet


Bent u het betalingskenmerk voor de aangifte loonheffingen kwijt?

Wilt u de loonheffingen betalen, maar bent u de 'Aangiftebrief loonheffingen' met daarop de betalingskenmerken kwijt? Dan kunt u het betalingskenmerk herleiden met de Zoekhulp betalingskenmerk. Daarvoor moet u eerst het aangiftenummer achterhalen.

. . . lees verder op Internet


Afmelden

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door dit kenbaar te maken middels het sturen van een mail aan ons kantoor. Klik hiervoor op een van de knoppen bovenaan deze nieuwsbrief.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.