Tegenwijsregeling autobijtelling afgeschaft

Lees artikel


Lijfrentegift na overlijden

Lees artikel


Tegenwijsregeling autobijtelling afgeschaft

Voor werknemers en ondernemers die de auto van de zaak ook privé gebruiken moet een bijtelling op het inkomen in aanmerking worden genomen. Het bijtellingspercentage over de cataloguswaarde is 25%, 20%, 14% en 0%, afhankelijk van de CO2-uitstoot. Iemand die niet privé rijdt en de zakenauto alleen gebruikt voor woon-werkverkeer en zakelijke ritten, heeft de mogelijkheid aan de hand van een kilometeradministratie aan te tonen dat de auto voor minder dan 500 kilometer privé wordt gebruikt (de tegenbewijsregeling). In dat geval is er geen bijtelling. Werknemers kunnen een Verklaring geen privégebruik afgeven aan hun werkgever. Op grond hiervan kan deze bij de inhouding van loonbelasting de bijtelling achterwege laten. Veel berijders van zakenauto's hebben ook een privéauto. De belastingbesparing over de bijtelling helpt om de privéauto te financieren.

Er is weinig zo veranderlijk als de fiscale wetgeving. Zo is in het begrotingsakkoord van april jongstleden afgesproken dat de overdrachtsbelasting voor woningen structureel op 2% blijft. Om dit te financieren zal de belastingvrije vergoeding voor woon-werkverkeer worden geschrapt. In samenhang daarmee komt ook een einde aan de tegenbewijsregeling voor de auto van de zaak. De afspraken zijn nog niet uitgewerkt. Zo is het niet duidelijk of een auto die alleen voor puur zakelijke ritten wordt gebruikt en niet voor woonverkeer, ook een bijtelling zal geven. Dat lijkt niet waarschijnlijk, maar je weet maar nooit.

In de praktijk zal gezocht worden naar wegen om aan deze verkapte belastingverhoging te ontkomen. Opnieuw bekeken zal worden of de auto van de zaak nog wel zo'n goede keuze is. Wellicht dat met de werknemer kan worden afgesproken dat hij voortaan zijn privéauto gebruikt voor zakelijke ritten. Daarvoor zal hij dan uiteraard wel compensatie verlangen. Ook de switch naar een milieuvriendelijke auto met een laag bijtellingspercentage zou een reactie kunnen zijn op afschaffing van de tegenbewijsregeling.

. . . terug naar boven


Lijfrentegift na overlijden

Nederland is een vrijgevig land. De fiscus doet daar graag aan mee door giften in aftrek toe te laten als zij worden gedaan aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Daarbij geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen (dat is het verzamelinkomen voor aftrek van persoonsgebonden aftrekposten) en een maximum van 10% van dat drempelinkomen.

Om deze beperking in de aftrek te voorkomen, kan een lijfrentegift worden gedaan. Dat is een gift die bij de notaris moet worden vastgelegd en die minimaal vijf jaar lang in gelijke termijnen betaald moet worden. Een dergelijke gift mag gedaan worden aan een ANBI of aan verenigingen die niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen of daarvan vrijgestelde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en met ten minste 25 leden. De jaarlijkse betaling is dan aftrekbaar zonder drempel en zonder maximum. Dat is bijvoorbeeld voordelig voor kleine jaarlijkse giften, die anders niet aftrekbaar zouden zijn wegens de drempel. Vaak wil de instelling aan wie wordt gegeven, de verplichte notariskosten wel voor zijn rekening nemen. Maar dit is natuurlijk ook een uitweg voor diegenen die meer willen geven dan het maximum van 10% van hun drempelinkomen.

Een lijfrentegift mag eindigen bij het overlijden, óók als er dan nog geen vijf termijnen zijn betaald. Maar de gift mag ook doorlopen na het overlijden. Dan gaat de verplichting tot betaling van de termijnen over op de erfgenamen. Dat hoort dan bij de erfenis. De rechtbank in Haarlem vond dat zo'n geërfde gift niet aftrekbaar was voor de erfgenamen die de termijnen betalen. De vrijgevigheid, één van de essentiële voorwaarden voor de giftenaftrek, zou ontbreken. Deze redenatie lijkt logisch, want er is inderdaad voor de erfgenamen geen sprake van vrijgevigheid, maar van een regelrechte verplichting die door een ander is opgelegd.

Het Gerechtshof te Amsterdam had toch een andere mening (15 maart 2012). Een gift moet wel voldoen aan dit vereiste, maar bij een lijfrentegift moet dit beoordeeld worden op het moment dat hij bij de notaris wordt gevestigd. De afzonderlijke termijnen hoeven daar dan niet meer aan te voldoen. De aftrek voor de erfgenamen is daarmee toegestaan.

. . . terug naar boven


Fiscale maatregelen uit het Lenteakkoord

Medio mei heeft de Telegraaf bekendgemaakt welke fiscale maatregelen in het Lenteakkoord staan, onder andere:
  • Hoge btw-tarief in oktober van 19 naar 21 procent.
  • De inkomsten worden voor 1,5 miljard teruggegeven aan de burger via lagere inkomstenbelasting. Tarieven eerste en tweede schijf met 0,4 procentpunt verlaagd.
  • Woon-werkverkeer wordt belast door onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen. Woon-werkkilometers met auto van de zaak worden belast. Let op: Rijders van een auto van de zaak die minder dan 500 km privé rijden en een kilometerregistratie bijhouden, ontkomen met deze maatregel niet meer aan belastingbetaling voor deze auto.
  • Hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken alleen als er ook wordt afgelost. Voor bestaande gevallen geen verandering.
  • Voor het stimuleren van de woningmarkt is aangegeven, dat de verlaging van de overdrachtsbelasting op woningen van 6% naar 2% permanent zal worden. Hierdoor zal bij de verkrijging van woningen na 1 juli 2012 nog steeds slechts 2% overdrachtsbelasting zijn verschuldigd.
  • AOW-leeftijd vanaf 2013 omhoog, gedurende 3 jaar met 1 maand, dan 3 jaar lang met 2 maanden. In 2019 dan op 6 jaar. In 2023 ligt de AOW-leeftijd dan op 67. Daarna gekoppeld aan levensverwachting.


. . . lees verder op Internet


Belastingdienst stuurt 400.000 mensen directe definitieve aanslag

De Belastingdienst stuurt dit jaar rond de 400.000 mensen direct een definitieve aanslag. Zij ontvangen niet eerst nog een aparte voorlopige aanslag. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën ziet dit als een mooie eerste stap in het verminderen van de papierberg, waarmee mensen sneller duidelijkheid krijgen en minder blauwe brieven.

Begin april startte de Belastingdienst met een proef waarbij mensen die vóór 1 april hun belastingaangifte hebben ingediend, direct een definitieve aanslag krijgen opgelegd. Als de fiscus overtuigd is van de juistheid van de berekening, wordt de voorlopige aanslag overgeslagen. Volgend jaar wordt de proef naar nog meer mensen uitgebreid.

. . . lees verder op Internet


Belastingvrije reiskostenvergoeding wordt afgeschaft

De belastingvrije reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Werkgevers kunnen hun werknemers straks niet langer een onbelaste vergoeding betalen van maximaal Euro 0,19 per kilometer. Dit geldt niet alleen voor woon-werkverkeer en zakelijke ritten, maar ook voor de werkelijke reiskosten voor openbaar vervoer. Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

De afschaffing van de belastingvrije reiskostenvergoeding is een maatregel uit het bezuinigingspakket van de vijf Kamerfracties VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

. . . lees verder op Internet


Steeds vaker erfenis met schulden door aanhoudende crisis

Er zitten steeds vaker schulden in erfenissen. Door de aanhoudende crisis is het aantal negatieve erfenissen toegenomen waardoor erfenissen vaker door erfgenamen worden verworpen of slechts onder voorwaarden worden aanvaard.

In 2011 is het aantal aanvaardingen onder voorwaarden met ruim 10% toegenomen.

In hun praktijk zien notarissen dat er steeds meer erfenissen met schulden zijn, zo blijkt uit een rondgang langs een groot aantal notariskantoren. Zij waarschuwen erfgenamen alert te zijn op schulden in de erfenis. Vooral ook op de onverwachte schulden. In veel erfenissen zit een huis en zolang het geërfde huis niet is verkocht, lopen alle kosten van het huis, zoals de hypotheek en andere lasten, gewoon door. Binnen één jaar na het overlijden moeten erfgenamen erfbelasting betalen over de WOZ-waarde van het huis. En als er niet genoeg geld in de erfenis zit, betalen de erfgenamen dat uit eigen zak.

. . . lees verder op Internet


Afmelden

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door dit kenbaar te maken middels het sturen van een mail aan ons kantoor. Klik hiervoor op een van de knoppen bovenaan deze nieuwsbrief.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.