Spaargeld op de balans

Lees artikel


Overgangsregeling nieuwe renteregels

Lees artikel


Spaargeld op de balans

Terwijl banken rustig 6% rente vragen voor zakelijke financieringen, vergoeden zij ternauwernood 2% op spaarrekeningen. Als u als ondernemer zoveel winst maakt dat u structureel liquiditeiten genereert, zult u hiervoor wellicht een zakelijke spaarrekening openen. Een spaarrekening mag van de fiscus op de balans staan als u deze binnen afzienbare tijd nodig heeft voor de financiering van investeringen. Zo niet, dan is sprake van 'duurzaam overtollige liquiditeiten'. Deze horen niet op de balans, maar in box 3. Fiscalisten noemen dat 'vermogensetikettering'.

Maakt het dan wat uit of een spaarrekening in het ondernemingsvermogen zit of in box 3? In box 3 betaalt u jaarlijks 1,2% over het saldo van het spaargeld en de beleggingen. Tenminste voor zover het meer is dan de vrijstelling van 21.139 euro per persoon.

Een ondernemer betaalt inkomstenbelasting over zijn winst. Als een spaarrekening op de balans staat, valt de rente in de winst. Een ondernemer mag 14% van de winst aftrekken, de zogenoemde MKB-winstvrijstelling. Hierdoor is het effectieve tarief in de hoogste IB-schijf niet 52%, maar 44,72% en in de op één na hoogste schijf niet 42%, maar 36,12%. Over een rente van 2% betaalt u in de ondernemingssfeer 0,9% respectievelijk 0,7% belasting. Veel minder dan de 1,2% van box 3. Omdat u over uw winst tot zo'n 50.000 euro ook nog eens 5,65% zorgverzekeringspremie betaalt, valt de effectieve druk op de spaarrente iets hoger uit. Maar bij de huidige spaarrente nog altijd lager dan de 1,2% van box 3.

Als u de vrijstelling van box 3 nog niet benut, moet u de zakelijke spaarrekening als de wiedeweerga van de balans halen. Let er hierbij op dat box 3 één peildatum kent, 1 januari. Alles wat u daarna doet, kost u voor dat jaar geen rendementsheffing.

Een spaarzame ondernemer heeft er dus belang bij het spaargeld zo lang mogelijk in de zaak te laten. De praktijk leert overigens dat de fiscus niet erg fanatiek is in het beoordelen van het zakelijke spaargeld. Als de fiscus bezwaar maakt, is het nog vroeg genoeg om het spaargeld van de balans te halen. Een aandachtspunt is nog wel dat de rentevergoeding op een zakelijke spaarrekening soms wat lager ligt dan op een particuliere spaarrekening. Fiscaal is het echter niet verboden om zakelijk spaargeld van een eenmanszaak op een particuliere spaarrekening te zetten.

. . . terug naar boven


Overgangsregeling nieuwe renteregels

Sinds 1 januari 2013 is de aftrek van rente voor de eigen woning weer verder aangescherpt. Rente is alleen nog maar aftrekbaar als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Annuïtair aflossen wil zeggen dat de aflossing plaatsvindt in even grote termijnen over de hele looptijd. Iedere termijn bevat dan zowel rente als aflossing, zodanig dat de lening na 30 jaar is afgelost. Op www.berekenhet.nl kunt u uitrekenen hoe hoog de termijnen zijn en hoeveel rente en aflossing daarin zijn begrepen. Zoek dan bij 'Hypotheek en wonen' naar 'Annuïteit' en de rest volgt vanzelf.

Wanneer is een lening een nieuwe lening waarop de nieuwe regels van toepassing zijn, en wanneer gelden nog de oude regels waarbij geen aflossingseisen worden gesteld? Uitgangspunt is dat voor leningen die op 31 december 2012 al bestonden, nog de oude regels van toepassing zijn. Maar er zijn meer situaties waarin de oude regels van toepassing blijven.
  • U heeft uw woning in 2012 verkocht en u koopt pas in 2013 weer een nieuwe eigen woning. De oude regels gelden dan voor de stand van de schuld net voorafgaand aan de verkoop. Leent u voor het nieuwe huis méér, dan geldt voor dit meerdere de nieuwe regeling met de annuïtaire aflossingseis.
  • U had op 31 december 2012 een bestaande, onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst tot koop van de eigen woning en de levering vindt op korte termijn (in ieder geval in 2013) plaats. Het oude recht is ook van toepassing op hypotheekverhogingen in zo'n overeenkomst.
  • U had op 31 december 2012 een bestaande, onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst tot onderhoud aan of verbetering van de eigen woning en het onderhoud of de verbetering is in 2013 voltooid.
  • U had op 31 december 2012 geen eigenwoningschuld, maar had die op enig moment vóór 31 december 2012 wel, u verhuurde de woning waardoor de woning en de schuld naar box 3 verhuisden en deze woning wordt op enig moment vóór 1 januari 2021 weer een eigen woning met een eigenwoningschuld. Deze bepaling is bedoeld voor mensen die tijdelijk emigreren. Deze regeling wordt aangeduid als de expatregeling.

Ook bij het oversluiten van een lening blijven de oude regels gelden. De nieuwe lening mag dan zelfs in het volgende jaar worden aangegaan. Stel dat u uw huis in 2014 verkoopt en de schuld aflost. In 2015 koopt u een nieuw huis. Voor het bedrag van de oude eigenwoningschuld blijven de oude regels gelden.

Dan nog de situatie dat iemand op 31 december 2012 twee eigen woningen had wegens een verhuizing. Dan is de schuld voor beide eigen woningen een eigenwoningschuld. De oude regels blijven dan niet gelden voor het bedrag van beide schulden samen, maar alleen voor de eigenwoningschuld voor het huis dat in uw bezit blijft.

Tot slot: de regels voor de nieuwe renteaftrek en de overgangsmaatregelen zijn oneindig gecompliceerd. Het is altijd verstandig om een adviseur te raadplegen als u zich in één van bovenstaande situaties bevindt.

. . . terug naar boven


Discriminatie van erfenis: hof beslist anders

Zeer recent heeft de belastingrechter in Den Bosch in hoger beroep de Belastingdienst in het gelijk gesteld in een erfbelastingzaak. De vraag die hierbij centraal stond was: discrimineert de Nederlandse Successiewet als het gaat om het onderscheid in erfbelasting over privévermogen en die op ondernemingsvermogen? De belanghebbende erfgenaam in deze zaak vond van wel. De rechter in Breda gaf hem eerder gelijk. Het hof heeft vandaag beslist dat van discriminatie geen sprake is.

Het hof bekijkt de situatie als volgt. De wetgever heeft in de loop der tijd een ander doel aan deze vrijstelling toegekend, namelijk in alle gevallen de continuïteit van ondernemingen waarborgen. Dus ook als betalingsproblemen helemaal geen rol spelen. Daarom zegt het hof: uitgaande van de ruime beoordelingsmarge die de wetgever heeft bij de vraag of sprake is van discriminatie, mag de wetgever bij dat andere doel van de vrijstelling onderscheid maken tussen ondernemers en particulieren. En is er dan geen sprake van discriminatie.

. . . lees verder op Internet


Belastingdienst spant kort geding aan tegen vermeende zwartspaarders

De Belastingdienst spant een kort geding aan tegen een groep van 150 tot 200 vermeende zwartspaarders bij de KB-Luxbank. De Belastingdienst gaat deze groep van hardnekkige weigeraars en ontkenners aanpakken door via een civiele procedure op straffe van een dwangsom te eisen dat de belastingplichtigen de nodige informatie over verborgen rekeningen aan de Belastingdienst verstrekken.

Medio 2000 heeft de Belastingdienst van de Belgische collega’s de beschikking gekregen over gegevens waaruit bleek dat er Nederlandse belastingplichtigen zijn met een bankrekening bij deze Luxemburgse bank. Vervolgens is de Belastingdienst het zogeheten Rekeningenproject gestart en zijn de personen die op de lijst staan aangeschreven.

Velen die waren aangeschreven, hebben meegewerkt en hebben de gevraagde informatie verstrekt aan de Belastingdienst. Desondanks blijft er een kleine groep belastingplichtigen hardnekkig weigeren openheid van zaken te geven over de aangehouden KB-Lux bankrekening.

. . . lees verder op Internet


Tablet van de baas door fiscus nog niet gelijk gesteld met mobiele telefoon

Een tablet van de baas wordt door de Belastingdienst voorlopig niet gelijk gesteld met een mobiele telefoon die door de werkgever wordt verstrekt. Maar als de tablet noodzakelijk is voor het werk, geldt niet meer de eis dat het apparaat voor 90 procent voor het werk moet worden gebruikt. Staatssecretaris Frans Weekers zei dat recent in een debat in de Tweede Kamer.

De Belastingdienst ziet de tablet als een computer en niet als een telefoon. Dan geldt dat het gebruik 90 procent zakelijk moet zijn, anders wordt de tablet gezien als loon en moet er inkomstenbelasting over worden betaald.

De tablet simpelweg helemaal gelijkstellen met de mobiele telefoon, waar een eis geldt van 10 procent zakelijk gebruik, wil Weekers niet. Dat zou hem 100 miljoen euro aan gemiste belastingopbrengst kosten. Die schade treedt niet op bij invoering van het nieuwe 'noodzakelijkheidscriterium', want wat niet noodzakelijk is voor het werk gaat dan onder de inkomstenbelasting vallen.

. . . lees verder op Internet


Tijdelijke verhuur bij leegstand gebouwen en woningen makkelijker

Eigenaren kunnen naar verwachting nog voor de zomer hun te koop staande woningen makkelijker tijdelijk verhuren doordat de huurprijs wordt vrijgegeven. Ook mogen leegstaande woningen onder voorwaarden meer dan éénmaal tijdelijk worden verhuurd. De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met het voorstel van minister Stef Blok om de Leegstandwet daarvoor te verruimen.

De maximale vergunningsduur voor tijdelijk verhuur van woonruimte in leegstaande kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en scholen gaat van vijf naar tien jaar. Ook vervalt de maximale huurprijs van te koop staande leegstaande woningen. De huurprijs wordt voortaan door de eigenaar-verhuurder en tijdelijk huurder bepaald. Ook gaat de maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop- en renovatiewoningen van vijf naar zeven jaar. In de huidige markt blijken de sloop- en renovatieplannen voor huurwoningen vaak meer tijd te vergen dan oorspronkelijk gepland. Verhuurders hoeven nu niet tussentijds de woningen alsnog leeg te laten staan.

Het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur blijft bestaan. De vergunningverlening garandeert aan de eigenaar-verhuurder dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt eindigt als de termijn is verstreken. Bovendien geldt de normale huurbescherming niet.

. . . lees verder op Internet


Kamer akkoord met soepeler overgangstermijn omzetten hypotheek

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld dat iedereen die vóór 1 april een aanvraag heeft ingediend voor het omzetten van zijn aflossingsvrije hypotheek in een spaarhypotheek, nog recht heeft op volledige fiscale aftrek van de hypotheekrente.

Hypotheekklanten van wie de aanvraag niet vóór 1 april was afgerond, kunnen nu alsnog van de regeling gebruikmaken. Ze moeten dan wel bewijs tonen dat ze vóór 1 april om omzetting gevraagd hebben: het gaat dan om een schriftelijk bericht waarin het verzoek wordt afgewezen of berichten waarin wordt aangegeven dat de aanvraag administratief niet meer tijdig kon worden afgehandeld. Dat bericht mag afkomstig zijn van bank, verzekeraar of adviseur. Voorwaarde is wel dat de aangevraagde omzetting uiterlijk op 31 december van dit jaar is gerealiseerd.

. . . lees verder op Internet


Afmelden

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door dit kenbaar te maken middels het sturen van een mail aan ons kantoor. Klik hiervoor op een van de knoppen bovenaan deze nieuwsbrief.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.