Onbelaste terugbetaling van 18.000 Euro

Lees artikel


Eindejaarstips

Lees artikel


Onbelaste terugbetaling van 18.000 Euro

Op 1 oktober 2012 is de wetgeving inzake de flex-BV in werking getreden. Nu kan een BV worden opgericht met slechts 1 euro kapitaal, terwijl bij bestaande BV's het aandelenkapitaal desgewenst tot 1 euro kan worden terugbetaald. Onderdeel van de nieuwe regels is de 'uitkeringstest'. Deze houdt in dat de directeur van de BV alleen mag meewerken aan de dividenduitkering of de terugbetaling van kapitaal als de BV haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Veel aandeelhouders in het MKB hebben hun accountant gevraagd of het mogelijk is om de 18.000 Euro die zij ooit in hun BV hebben gestort belastingvrij terug te laten betalen. Maar dat gaat zomaar niet.

Een grootaandeelhouder kan dividend laten uitkeren, maar dit kost 15% dividendbelasting en aanvullend 10% heffing in de inkomstenbelasting. Daarom verdient terugbetaling van kapitaal de voorkeur. Onbelaste terugbetaling van kapitaal is mogelijk na statutenwijziging waarbij de nominale waarde van ieder aandeel is verminderd. Hiervoor moet de notaris worden ingeschakeld wat natuurlijk kosten met zich meebrengt. De terugbetaling van kapitaal zou kunnen worden gebruikt om een schuld van de aandeelhouder aan de BV geheel of gedeeltelijk tegen weg te strepen. Doe dit niet zonder begeleiding van accountant of belastingadviseur. Soms is aandelenkapitaal namelijk fiscaal niet erkend, waardoor dit niet onbelast kan worden terugbetaald.

Terugbetaling van kapitaal moet worden getoetst aan de uitkeringstest. Hierover bestaat in de praktijk veel onduidelijkheid. De meeste accountants zijn van mening dat het hiervoor nodig is een liquiditeitsprognose van 12 maanden te maken. Een vraagpunt hierbij is verder of als er in de BV pensioenverplichtingen zitten, deze voor de beoordeling of kapitaal kan worden terugbetaald op commerciŰle waarde moeten worden gewaardeerd. Deze waarde blijkt in de praktijk vaak tweemaal zo hoog als de gebruikelijke fiscale waarde. Als na deze herwaardering het vermogen negatief is, is terugbetaling van kapitaal niet mogelijk.

De bedoeling van de flex-BV was om het makkelijker te maken de BV te gebruiken. Ondertussen zijn er zoveel vragen gerezen dat veel ondernemers kopschuw voor de BV zijn geworden. Daarbij moet nog worden bedacht dat voor de meeste ondernemers de BV pas fiscaal voordelig uitvalt vanaf een winst van zo'n 140.000 Euro.

. . . terug naar boven


Eindejaarstips

Het einde van het jaar nadert en dan is het verstandig om uw fiscale positie te bepalen. U kunt veel belasting besparen door vˇˇr 1 januari een aantal simpele maatregelen te nemen. We nemen u mee langs een aantal eindejaarstips. Want waarom te veel belasting betalen?

Levering eigen woning rond de jaarwisseling
Als u uw woning heeft verkocht, kan levering vlak na het jaareinde u behoorlijk belasting schelen. Stel dat u een huis heeft met een overwaarde van 50.000 Euro. Als u het huis vˇˇr 1 januari levert, staat deze overwaarde op 1 januari 2013 op uw bankrekening. Daar moet u dan in box 3 belasting over betalen. Als uw vermogen al hoger was dan het heffingsvrije vermogen, moet u over deze 50.000 Euro extra een bedrag van 600 Euro belasting betalen. Tegenovergesteld: als u een nieuwe woning heeft gekocht waar u eigen geld in stopt, dan kunt u deze beter vlak vˇˇr 1 januari geleverd krijgen, want dan zit het ge´nvesteerde geld in de eigen woning en hoeft u er per 1 januari 2013 geen belasting in box 3 over te betalen.

Aflossen kleine eigenwoningschuld
Als u nog een kleine eigenwoningschuld heeft, heeft u recht op de aftrekpost wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Dat werkt als volgt. Stel dat u een woning heeft met een eigenwoningforfait van 1.700 Euro en u betaalt 1.500 Euro aftrekbare hypotheekrente. Dan zijn uw inkomsten uit eigen woning 200 Euro, maar die vallen weg tegen de even grote aftrekpost wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Saldo: 0 Euro. Als u uw hypotheek aflost, zijn uw inkomsten uit eigen woning 1.700 Euro, die wederom wegvallen tegen de aftrekpost wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Voor box 1 maakt het dus niet uit hoeveel rente u betaalt, zolang het maar minder is dan het eigenwoningforfait. Maar door de aflossing, bijvoorbeeld vanaf een spaarrekening, wordt uw vermogen in box 3 wel lager, zodat u daar 1,2% over het afgeloste bedrag bespaart. Bovendien realiseert u waarschijnlijk ook nog een besparing omdat de rente die u op de hypotheek betaalde hoger is dan de rente die u op de spaarrekening ontving. Bij elkaar kan dat behoorlijk schelen.

Vooruitbetalen hypotheekrente
Als u rente voor de eigen woning vooruitbetaalt, haalt u het belastingvoordeel een jaar naar voren. Dat kan alleen als de termijn van vooruitbetaling niet langer is dan een half jaar. Zeker als u volgend jaar in een lager tarief gaat vallen of emigreert, kan deze vooruitbetaling voordeel opleveren. En uw vermogen wordt natuurlijk verlaagd met deze vooruitbetaling.

Aftrekposten
Aftrekposten die u vˇˇr 1 januari 2013 regelt, verlagen niet alleen uw inkomen in box 1, maar ook uw vermogen in box 3. Daarbij valt te denken aan lijfrentepremies of inleg op een lijfrentespaar- of beleggingsrekening, giften, (vooruitbetaalde) specifieke zorgkosten en dergelijke.

Lekker geld uitgeven
Moet u consumptieve uitgaven doen, zoals voor een auto, bankstel of vakantie voor volgend jaar, doe dat dan liever in december dan in januari. Het geld dat u daaraan uitgeeft, verlaat uw vermogen in box 3.

Betaal belastingschulden voor het jaareinde
In het algemeen zijn belastingschulden niet aftrekbaar van uw vermogen in box 3. Er geldt een uitzondering voor erfbelasting. Heeft u tegen het jaareinde nog belastingaanslagen liggen, betaal die dan voor het jaareinde, zodat uw vermogen daarmee wordt verlaagd.

Vrijstelling voor contant geld
Een hele simpele, maar effectieve truc is de volgende. Er geldt in box 3 een vrijstelling voor contant geld en dergelijke zaken. Per persoon is het bedrag 512 Euro (dat is het bedrag voor 2012, in 2013 zal het iets hoger zijn). Het vermogen van minderjarige kinderen wordt bij de ouders belast, maar zij hebben eerst wel recht op hun eigen vrijstelling. Dus als u vlak voor 1 januari voor uzelf, uw partner en uw minderjarige kinderen 512 Euro opneemt en dat aan hen schenkt, heeft u voor ieder recht op deze vrijstelling. Uw partner en kinderen mogen dat geld dan niet op een bankrekening zetten, maar moeten het contant houden. Bij drie minderjarige kinderen is op deze manier 2.560 Euro (5 x 512) vrijgesteld.

Vermogensgrens voor toeslagen
Het vermogen per 1 januari 2013 is niet alleen van belang voor uw inkomstenbelasting in box 3 voor het jaar 2013, maar ook voor de toeslagen over 2013. De huurtoeslag kent al een vermogenstoets; daar mag uw vermogen (inclusief uw vrijgestelde groene beleggingen) niet hoger zijn dan het heffingsvrije vermogen. Per 1 januari 2013 gaat ook een vermogenstoets gelden voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Daar mag uw vermogen (inclusief vrijgestelde groene beleggingen) niet hoger zijn dan uw heffingsvrije vermogen + 80.000 Euro (fiscale partners: het gezamenlijke heffingsvrije vermogen + 80.000 Euro). Het omlaag brengen van uw vermogen is dus nog belangrijker dan in voorgaande jaren.

. . . terug naar boven


Oprichten van bv wordt makkelijker

Ondernemers kunnen met ingang van 1 oktober 2012 makkelijker een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) oprichten en krijgen meer vrijheid om deze naar eigen inzicht vorm te geven. Onnodige belemmeringen zijn weggenomen. Sterke vereenvoudiging en flexibilisering van de regels voor deze rechtsvorm levert het bedrijfsleven veel voordelen op.

Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.000 euro als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de bv inbrengen. Dit zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

. . . lees verder op Internet


Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd.

De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor wie ouders de hoogste kinderopvangkosten hebben. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van 17.230 euro of lager gaat de toeslag voor het eerste kind niet omlaag. Ouders met een gezamenlijk inkomen van 118.189 euro of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kinderen krijgen deze ouders wel kinderopvangtoeslag. De vergoedingspercentages voor het tweede en volgende kinderen zijn gelijk aan 2012. De maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen, worden voor 2013 verhoogd.

. . . lees verder op Internet


Terugkomen op willekeurige afschrijving van voor 2007

Soms mag u terugkomen op willekeurige afschrijving. Dit kan het verdampen van verliezen voorkomen. Dat heeft de staatssecretaris goedgekeurd. De goedkeuring geldt voor investeringen van vˇˇr 1 januari 2007. Er gelden nog andere voorwaarden. Na vragen uit de praktijk is het Besluit op drie punten verduidelijkt.

. . . lees verder op Internet


Commissie Van Dijkhuizen: lagere tarieven inkomstenbelasting en meer werkgelegenheid

De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen ziet mogelijkheden om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen, meer werk te creŰren en de huizenmarkt weer op gang te brengen. Volgens de belastingcommissie kan dat door de opbrengsten van lastenverzwarende maatregelen (door het schrappen van aftrekposten) die zij voorstelt direct weer voor 100% terug te geven in de vorm van tariefverlaging. De commissie wil de 4 huidige belastingtarieven in de inkomstenbelasting vervangen door 2 tarieven van 37% en 49%. Het aantal belastingplichtigen dat onder de laagste belastingschijf valt, verdubbelt van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, dat wil zeggen 93% van alle belastingplichtigen. Mensen krijgen een grotere positieve financiŰle prikkel om meer te gaan werken. De commissie wil het rondpompen van geld verminderen.

Ook stelt de belastingcommissie maatregelen voor om de huizenmarkt weer op gang te brengen. Zij stelt voor de hypotheekrenteaftrek te beperken. Bestaande en nieuwe gevallen worden fiscaal gelijk behandeld. Verder beveelt de commissie aan aflossing niet fiscaal te verplichten, maar om de renteaftrek geleidelijk gedurende de looptijd via een (forfaitair) annu´tair schema te verminderen. De renteaftrek vindt vervolgens plaats tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf. Ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt schaft de commissie de overdrachtsbelasting voor woningen volledig af.

. . . lees verder op Internet


Wijzigingen 2013 in de WBSO

Het Belastingplan 2013, dat in september 2012 bekend is gemaakt, heeft enkele gevolgen voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). De WBSO geeft fiscaal voordeel aan ondernemers die aan research en development doen doordat de afdracht van loonheffing over de loonkosten verminderd wordt.

De wijzigingen betreffen met name de eerste schijf: het percentage hiervan wordt verlaagd van 42% van 38% en voor starters van 60% naar 50%. De bovengrens van de eerste schijf wordt verhoogd van 110.000 Euro naar 200.000 Euro. Het percentage van de tweede schijf blijft 14%.

. . . lees verder op Internet


Kleineondernemersregeling

Moet u in een jaar minder dan 1.883 Euro btw betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering. Moet u in een jaar 1.345 Euro of minder btw betalen? Dan hoeft u helemaal geen btw meer te betalen. Verwacht u dit ook de komende jaren? U kunt dan ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. U hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen.

. . . lees verder op Internet


Helft gemeenten verhoogt OZB-tarief met meer dan 5 procent

In 227 gemeenten is het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2012 met meer dan 5 procent gestegen ten opzichte van 2011. Slechts drie gemeenten hanteerden een lager tarief. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Er zijn grote regionale verschillen in de OZB-tarieven. In de grote steden is de stijging van het OZB-tarief relatief laag. In Amsterdam en Rotterdam steeg het tarief ongeveer 2,5 procent en in Utrecht 1,6 procent. Den Haag is een uitzondering met een tariefsdaling van 4,3 procent. De andere twee gemeenten waar het tarief is verlaagd zijn Anna Paulowna en Lopik. De grootste stijging van de onroerendezaakbelasting is in Lingewaard. Hier steeg het tarief met meer dan 60 procent.

. . . lees verder op Internet


Afmelden

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door dit kenbaar te maken middels het sturen van een mail aan ons kantoor. Klik hiervoor op een van de knoppen bovenaan deze nieuwsbrief.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.