Btw en onbetaalde rekeningen

Lees artikel


Incassokosten, rente en betalingstermijnen

Lees artikel


Btw en onbetaalde rekeningen

De btw is een belasting op de consumptie van goederen en diensten door particulieren. Deze belasting wordt echter geheven bij de ondernemers, die voor de staat als onbezoldigde belastingontvangers fungeren. Een ondernemer die aan zijn klanten btw in rekening brengt, kan de aan hem in rekening gebrachte belasting terugvragen van de fiscus of verrekenen met de af te dragen belasting. Per saldo draagt hij btw af over zijn toegevoegde waarde. Voor de af te dragen en af te trekken btw is de factuur beslissend. Ondernemers moeten de gefactureerde btw afdragen, ook al is deze nog niet betaald. Helaas komt dit laatste door de verslechterende economie steeds vaker voor. Maar wat gebeurt er als de factuur uiteindelijk onbetaald blijft? Blijft de ondernemer dan met de gebakken btw-peren zitten? Nee, gelukkig niet. Deze btw kan hij terugvragen.

Hiervoor moet de ondernemer gebruik maken van een van de site van de Belastingdienst te downloaden formulier. Het is verstandig dit verzoek regelmatig te doen, bijvoorbeeld eens per half jaar. De Belastingdienst stort het bedrag dan meestal snel op uw rekening. Soms wordt gevraagd naar bewijs dat de facturen niet betaald zullen worden. U geeft dan bijvoorbeeld aan dat u bij kleine facturen na twee aanmaningen geen verdere incassomaatregelen neemt. Als het om grote bedragen gaat, zou u kunnen verwijzen naar het faillissement van de klant. De fiscus kan dan vragen om een verklaring van de curator in dat faillissement dat er naar verwachting niets op de factuur zal worden betaald.

Sommige ondernemers sturen een creditfactuur als zij verwachten dat de klant niet zal betalen. De btw over een creditfactuur kan in principe zonder verzoek worden verrekend met de af te dragen btw. Deze handelwijze is echter niet geoorloofd. Een creditfactuur mag alleen als de prijsvermindering of restitutie met de klant is overeengekomen.

De ondernemer kan onbetaald gebleven btw dus van de fiscus terugvragen. De keerzijde van deze medaille is dat de ondernemer die btw heeft afgetrokken maar de factuur niet betaalt, voor dit bedrag een naheffing van de Belastingdienst krijgt. Ondernemers die vanwege een slechte financiŽle situatie facturen niet betalen, kunnen hierdoor nog verder in de financiŽle moeilijkheden raken.

. . . terug naar boven


Incassokosten, rente en betalingstermijnen

Vanaf 1 juli geldt een maximum aan de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en gaat de wettelijke rente voor niet-handelstransacties omlaag. Vanaf 1 januari 2013 worden betalingstermijnen wettelijk vastgelegd.

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. In deze wet is bepaald dat buitengerechtelijke incassokosten als een percentage van het verschuldigde bedrag worden berekend. Bovendien is een minimale Ťn maximale vergoeding opgenomen. Op deze wijze wordt voorkomen dat schuldeisers te hoge incassokosten opleggen aan schuldenaren.

Voortaan zullen schuldeisers verplicht zijn eerst een aanmaning te sturen voordat incassokosten in rekening mogen worden gebracht. Schuldenaren krijgen daardoor extra de tijd om aan de vordering te voldoen. Blijft de betaling uit, dan mag de schuldeiser het minimumbedrag van 40 euro in rekening brengen of (als dat meer is) 15% over de eerste 2.500 euro die te laat betaald is. Over de volgende 2.500 euro mag 10% in rekening worden gebracht. Vervolgens wordt het percentage incassokosten steeds lager naarmate de vordering toeneemt. Het maximumbedrag dat een schuldeiser mag verhalen is 6.775 euro. Hierin zijn de kosten van een extern incassobureau begrepen.

De incassokosten mogen straks in rekening worden gebracht voor elke factuur die onbetaald blijft zover het duurovereenkomsten betreft, zoals huur, energie en de kabel. Doet de schuldeiser dat niet, dan moeten de openstaande vorderingen worden gestapeld en mag er alleen op basis van de hoofdsom kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer het vorderingen tussen bedrijven onderling betreft, kunnen zij afwijkende afspraken maken over de hoogte van de incassokosten.

Als er contractueel niets wordt vastgelegd, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties gaat omlaag van 4% naar 3%.

. . . terug naar boven


Prinsjesdag 2012

Dinsdag 18 september zijn de kabinetsplannen bekend gemaakt voor 2013. De plannen zijn afkomstig van het demissionaire kabinet-Rutte, gebaseerd op het eerder gesloten Lenteakkoord. Wat betekenen de plannen voor u als ondernemer?

Meest opvallende maatregelen:
  • Meer toegang tot financiering
  • Belastinplan 2013
  • Btw-verhoging per 1 oktober 2012
  • Hervorming ontslagrecht en WW

Of deze en alle andere maatregelen doorgaan, is mede afhankelijk van de kabinetsformatie en het regeerakkoord. Ook is goedkeuring nodig van de Eerste en Tweede Kamer. Voor de meeste maatregelen zal pas komende maanden blijken of en zo ja in welke vorm zij in werking treden.

. . . lees verder op Internet


Vermindering overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Staatssecretaris Frans Weekers van FinanciŽn geeft zowel particulieren als ondernemers die (noodgedwongen) hun woning of bedrijfspand moeten doorverkopen fiscaal een steuntje in de rug.

Vanwege de huidige stagnerende vastgoedmarkt kan onvoldoende gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand een vermindering van de overdrachtsbelasting te claimen. Om de gehele vastgoedmarkt tegemoet te komen, heeft staatssecretaris Weekers besloten de termijn waarin deze vermindering geclaimd kan worden, tijdelijk te verlengen van 6 naar 36 maanden.

De tijdelijke maatregel is een steuntje in de rug voor bijvoorbeeld particulieren die hun woning door moeten verkopen in geval van scheiding of wanneer zij een bestaande woning hebben gekocht en toch willen doorstromen naar een nieuwbouwwoning. Voor stellen die vlak na aankoop van een woning uit elkaar gaan, betekent dit dat zij nu meer tijd krijgen om tegen gunstigere voorwaarden de woning weer door te verkopen. Als de woning binnen 36 maanden wordt doorverkocht, hoeft de koper alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting te betalen.

. . . lees verder op Internet


Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21%

Het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Hier leest u wanneer u het nieuwe tarief toepast, en wanneer het oude tarief van 19% nog geldt.

U past het nieuwe 21%-tarief toe voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober. Bepalend is de leveringsdatum en dus niet de factuurdatum. Levert u de goederen of diensten vůůr 1 oktober 2012? Dan moet u 19% btw in rekening brengen, ook al factureert u nŠ 30 september 2012.

. . . lees verder op Internet


Belastingaangifte eenvoudig te wijzigen

Het wijzigen van de jaarlijkse belastingaangifte nadat u hem heeft ingediend wordt een stuk eenvoudiger. In plaats van een briefwisseling met de Belastingdienst, kan een wijziging in de toekomst met ťťn druk op de knop via een elektronische brievenbus worden doorgegeven. Dat scheelt op jaarbasis al gauw 10 miljoen blauwe enveloppen.

Goedwillende belastingplichtigen krijgen bovendien binnen drie maanden duidelijkheid over hun aanslag Ė dat is aanzienlijk sneller dan nu. Voor belastingplichtigen die de fiscus oplichten, wordt de navorderingstermijn echter fors verlengd, van 5 naar 12 jaar.

. . . lees verder op Internet


Geen verjaring van aansprakelijkheid bestuurder bv

Rechtbank Arnhem heeft op 18 september geoordeeld dat er geen wettelijke bepaling is die belet dat een bestuurder van een bv nogmaals voor dezelfde belastingschuld aansprakelijk wordt gesteld, alsmede dat het recht tot invordering van de aanslag en daarmee de aansprakelijkheidsschuld nog niet is verjaard.

De bv heeft onder verantwoordelijkheid en leiding van de bestuurder onder meer geen dan wel te weinig privť-gebruik auto aangegeven en btw op valse facturen als voorbelasting in aftrek gebracht. In geschil is of de bestuurder door de ontvanger terecht aansprakelijk is gesteld voor de btw-naheffingsaanslag die in 2004 aan de bv is opgelegd. De beschikking aansprakelijkstelling uit 2006 is door de rechter in juni 2011 vernietigd, omdat de bv niet in gebreke was, althans omdat de aansprakelijkstelling onredelijk prematuur was. De ontvanger laat het hier niet bij zitten en stuurt de bestuurder in september 2011 alsnog een kennisgeving 'voornemen aansprakelijk stellen voor vergrijpboete'. Volgens de bestuurder is de aanslag inmiddels verjaard en is de nieuwe aansprakelijkstelling dus niet meer mogelijk.

. . . lees verder op Internet


Afmelden

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door dit kenbaar te maken middels het sturen van een mail aan ons kantoor. Klik hiervoor op een van de knoppen bovenaan deze nieuwsbrief.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.